Hóa chất neo cấy thép được sử dụng để neo cấy thép chịu lực vào phần đà, cột bê tông hiện hữu cho cường độ lớn hơn hoặc bằng với bê tông hiện hữu

Hóa chất neo cấy thép được sử dụng để neo cấy thép chịu lực vào phần đà, cột bê tông hiện hữu cho cường độ lớn hơn hoặc bằng với bê tông hiện hữu